Unikalne
Rozwiązania ITdla Biznesu

Przejdź dalej

Nowa odsłona serwisu!

Mamy zaszczyt przedstawić nową odsłonę serwisu internetowego firmy infoSoftware Polska. Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową ofertą i najnowszymi produktami przygotowanymi specjalnie dla Państwa!

Piotr Sowa, Manager IT / CEO,
infoSoftware Polska

Projekt Unijny

„Interaktywna usługa z algorytmem wspomagania decyzji w szybkim prototypowaniu wraz z wytwarzaniem obiektów w formule wydruku 3D w środowisku pracy lokalnej i zdalnej z możliwością doboru parametru”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Projekty Unijne

Budowa hali produkcyjnej wraz z blokiem socjalnobiurowym NA DZIAŁKACH NR 303/12, 317/10 i 318/29 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPAŃCOWA, GMINA CHORKÓWKA, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Nazwa zamawiającego:
INFOSOFTWARE POLSKA SP. Z O.O.

Termin składania ofert do dnia 17-05-2017
Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 18-05-2017r.

Cena:
1 814 250,00 zł
Treść ogłoszenia

Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu min. Wymóg posiadania doświadczenia w postaci min. 1 realizacji Budynku Usługowo Produkcyjnego wykonanego w okresie ostatnich 5 lat charakteryzującego się powierzchnią użytkową pow. 400 m2 oraz wartością min. 1 mln zł.

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca dysponuje doświadczeniem z ostatnich 5 lat w realizacjach dużych budynków typu: uczelnie, budynki biurowe, hotele, budynki usługowe ogólnodostępne, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia jeżeli wykonawca wykaże wykonanie budynku usługowo produkcyjnego, biurowego, usługowego, wykonanego w ostatnich 5 - u latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) charakteryzującego się:

 • powierzchnią użytkową powyżej 400 m2 o wartości min. 1.000.000,00 PLN.

Który obejmował wykonanie robót w szczególności:

 • instalacji teletechnicznej,
 • System Okablowania Strukturalnego wraz z dostawą i instalacją i uruchomieniem urządzeń aktywnych (m.in. monitoring zewnętrzny, monitoring wewnętrzny, przełączniki sieciowe, kontrola dostępu, SSWiN).

Jednocześnie w związku z powyższą zmianą zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 18.05.2017 do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9:30.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania przewidziano budowę hali produkcyjnej wraz z blokiem socjalno-biurowym na działkach nr 303/12, 317/10, 318/29 w Szczepańcowej. Realizacja przedsięwzięcie wymaga budynku o charakterze przemysłowo-produkcyjnym, wraz z odpowiednimi m.in. instalacjami, wentylacjami. Projektowana budowa obejmuje powierzchnię zabudowy budynku 308,08 m2, powierzchnię utwardzenia ok 800 m2. Planowany do objęcia pracami budowlanymi obiekt będzie dwukondygnacyjny o kubaturze ok. 2033,32 m3 wysokość budynku wyniesie: 6,80 m. W ramach budowy hali produkcyjnej wraz z blokiem socjalno-biurowym przewidziano następujące etapy:

 • Roboty ogólnobudowlane – stan surowy otwarty,
 • Roboty ogólnobudowlane - stan surowy zamknięty,
 • Prace wykończeniowe,
 • Wykończenie zewnętrzne,
 • Instalacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: MIEJSCOWOŚĆ SZCZEPAŃCOWA, GMINA CHORKÓWKA.
Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa hali produkcyjnej wraz z blokiem socjalnobiurowym NA DZIAŁKACH NR 303/12, 317/10 i 318/29 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPAŃCOWA, GMINA CHORKÓWKA, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Przedmiot zamówienia

W ramach zadania przewidziano budowę hali produkcyjnej wraz z blokiem socjalno-biurowym na działkach nr 303/12, 317/10, 318/29 w Szczepańcowej. Realizacja przedsięwzięcie wymaga budynku o charakterze przemysłowo-produkcyjnym, wraz z odpowiednimi instalacjami. Projektowana budowa obejmuje powierzchnię zabudowy budynku 308,08m2, powierzchnię utwardzenia ok 800 m2. Planowany do objęcia pracami budowlanymi obiekt będzie dwukondygnacyjny o kubaturze ok. 2033,32 m3 wysokość budynku wyniesie: 6,80 m. W ramach budowy hali produkcyjnej wraz z blokiem socjalno-biurowym przewidziano następujące etapy:

 • Roboty ogólnobudowlane – stan surowy otwarty,
 • Roboty ogólnobudowlane - stan surowy zamknięty,
 • Prace wykończeniowe,
 • Wykończenie zewnętrzne,
 • Instalacje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.

Kod CPV

45213250-0

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

 • Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych 45213250-0,
 • Część budowlana,
 • Roboty ziemne 45111200-0,
 • Konstrukcje murowe 45262500-6,
 • Obudowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych z płyt warstwowych 45262650-2,
 • Dach hala - pokrycie 45261000-4,
 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45100000-3,
 • Kanalizacja teletechniczna 32524000-2,
 • Sieć strukturalna i telefoniczna 45314300-4,
 • Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7,
 • Instalacja ciepła technologicznego 45331100-7,
 • Wentylacja mechaniczna 45331200-8,
 • Technologia kotłowni 45331110-0,
 • Zagospodarowanie terenu,
 • Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45340000-2,
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa 45232440-8,
 • Przyłącze wody 45231300-8,
 • Przyłącze gazu 45231220-3,
 • Drogi,
 • Drogowe prace budowlane 45233120-6.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Wiedza i doświadczenie

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Wykazu wykonanych robót tj. min. 1 realizacji Budynku Usługowo- Produkcyjnego wykonanego w ostatnich 5 - u latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) charakteryzującego się:

 • powierzchnią użytkową powyżej 400 m2 o wartości min. 1.000.000,00 PLN

Który obejmował wykonanie robót w szczególności:

 • instalacji teletechnicznej,
 • System Okablowania Strukturalnego wraz z dostawą i instalacją i uruchomieniem urządzeń aktywnych (m.in. monitoring zewnętrzny, monitoring wewnętrzny, przełączniki sieciowe, kontrola dostępu, SSWiN).

Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 3 oraz listy referencyjne potwierdzające w/w realizacje.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą posiadały uprawnienia projektowe:

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wczesnej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
 • certyfikowanego inżyniera w zakresie implementacji oferowanego sprzętu i oprogramowania (urządzenia aktywne) (min. 1 osoba),
 • do systemu okablowania strukturalnego (min 1 osoba z uprawnieniami projektowymi i instalatorskimi, z gwarancją producenta 25 lat).

2. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą kierować robotami, posiadającymi:

 • odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
 • odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w co najmniej ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
 • odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie w co najmniej ograniczonym zakresie do kierowania robotami i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
 • odpowiednie kwalifikacje dot. zabezpieczenia technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz.U. 2013, poz.1628) tj.: kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (1 osoba).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji. Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Ocena spełnienia warunku wymienionego w punkcie c) i d) zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie - załącznik nr 2
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zdolność finansowa: wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min 1,0 mln PLN. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej
niż 1 200 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiący załącznik nr 5
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy – załącznik nr 5

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 • wykaz osób (zał. 2) wraz wymaganymi certyfikatami
 • wykaz wykonanych robót (zał. 3) wraz z listami referencyjnymiKryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty brutto PLN] 80%: cena najtańszej oferty / cena badanej oferty x 80 pkt.

2. Okres gwarancji na roboty budowlane [miesiące] (min. 60 miesięcy, max. 120 miesięczny) 20%:

 • do 60 miesięcy – 0 pkt.
 • do 72 miesięcy – 5 pkt.
 • do 84 miesięcy – 8 pkt.
 • do 96 miesięcy – 10 pkt.
 • do 120 miesięcy – 20 pkt.Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa tub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o infosoftware.pl, naszych produktach i usługach lub chcesz przekazać nam swoje uwagi lub propozycję współpracy, jesteśmy do Twojej dyspozycji.