Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki

RODO / Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: InfoSoftware Polska Sp. z o.o. z siedzibą 38-457 Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 5A, NIP: 684-26-30-791 dalej zwanym Spółką lub Administratorem

 1. Kontakt e-mail do Administratora: biuro@infosoftware.pl

 1. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

 1. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzała dane.

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  1. udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie w ramach formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: www.infosoftware.pl [art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia],

  2. przedstawienia oferty na produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia],

  3. realizacja zobowiązań umownych, zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, [art. 6 ust. 1 lit.b, c Rozporządzenia],

  4. wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np.:
   wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, [art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia],

  5. zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, [art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia],

  6. przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej [art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia]

oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody

  1. marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].

 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenie nie jest wymaganeale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:

  1. wysłanie kartek świątecznych,

  2. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach, etc. organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora,

  3. informowanie o różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze promocyjnym

Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej z Państwem.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 1. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa księgowa, prawna, informatyczna, BHP

 1. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem, a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. samodzielnego wglądu do swoich danych;

  2. zgłosić żądania sprostowania danych Administratorce na adres poczty mailowej;

  3. w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej;

  4. przeniesienia danych, które może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej;

  5. dane osoby wskazane w umowie zawieranej ze Spółką są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1. samodzielnego wglądu do swoich danych osobowych;

  2. zgłoszenie żądania sprostowania danych Administratorowi na adres poczty mailowej;

  3. prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej;

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej;

 1. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 

Klauzula informacyjna RODO - Informacje i dostęp do danych osobowych pozyskiwanych w ramach monitoringu wizyjnego.

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu zapisanego w systemie monitoringu wizyjnego Spółki InfoSoftware Polska Sp. z o.o. (Dane Osobowe) jest InfoSoftawe Polska Sp. z o.o.z/s w 38-457 Szczepańcowa, ul. Przemysłowa 5A, e mila: biuro@infosoftware.pl NIP: 684-26-30-791 (Administrator Danych Osobowych).

Dane Osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o. oraz dokumentacji incydentów mogących stanowić naruszenie prawa – art. 6 ust. 1 lit. d) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Okres przechowywania Danych Osobowych: do nadpisania nagrania w systemie (nie dłużej niż 14 dni od nagrania). Jeśli nagranie obejmuje incydent mogący stanowić naruszenie prawa, okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń.

Obszar firmy InfoSoftware Polska Sp. z o.o. objęty monitoringiem Administratora: korytarze/ przejścia, drzwi wejściowe i wjazdy do budynku, otoczenie obiektu (parking wewnętrzny, strefa dostaw, wewnętrzne drogi dojazdowe).

Dane Osobowe nie są udostępniane podmiotom/osobom trzecim. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy nagranie obejmuje incydent mogący stanowić naruszenie prawa.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, usunięcia Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia Danych Osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

Dochodzić praw związanych z ochroną danych osobowych oraz uzyskać dodatkowe informacje możesz pod adresem internetowym: www.infosoftware.pl lub pisemnie na adres Administratora.

W przypadku uznania, że Administrator narusza Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.