Wyślij zgłoszenie
- W SPRAWIE SKANU 3D -
×
Wyślij zgłoszenie
- W SPRAWIE DRUKU 3D -
WYBIERZ PLIK STL
Nie wybrano pliku.
×
Wyślij zgłoszenie
- W SPRAWIE CNC -
WYBIERZ PLIK .DXF
Nie wybrano pliku.
×

RODO

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: InfoSoftware Polska Sp. o.o. z siedzibą 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Marynkowska 5, NIP: 684-26-30-791 dalej zwanym Spółką lub Administratorem.

 1. Kontakt e-mail do Administratora:

 1. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także – w wyraźnie wskazanych wypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.

 1. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
  i personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to Administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których będzie przetwarzała dane.

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  1. udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie w ramach formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: www.infosoftware.pl [art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia],

  2. przedstawienia oferty na produkt oferowany przez Spółkę lub usługę świadczoną przez Spółkę, [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia],

  3. realizacja zobowiązań umownych, zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, [art. 6 ust. 1 lit.b, c Rozporządzenia],

  4. wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np.: wystawianie
   i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, [art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia],

  5. zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami,

[art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia],

oraz - pod warunkiem wyrażenia zgody

  1. marketing bezpośredni i personalny [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].

 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego wyrażenienie jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:

  1. wysłanie kartek świątecznych,

  2. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach, spotkaniach, etc. organizowanych bądź współorganizowanych przez Administratora,

  3. informowanie o różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze promocyjnym

Jednocześnie informujemy, że w żaden sposób nie nadużywamy komunikacji marketingowej
z Państwem.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 1. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa ksiegowa, prawna, informatyczna, BHP.

 1. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem, a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. samodzielnego wglądu do swoich danych;

 2. zgłosić żądania sprostowania danych Administratorce na adres poczty mailowej:

 3. w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane, prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej:

 4. przeniesienia danych, które może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej:

 5. dane osoby wskazane w umowie zawieranej ze Spółką są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak i osobie, której dane dotyczą.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. samodzielnego wglądu do swoich danych osobowych,

 2. zgłoszenie żądania sprostowania danych Administratorowi na adres poczty mailowej:

 3. prawo żądania usunięcia, graniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej:

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.

 1. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres poczty mailowej:

 1. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.